2013. június 26., szerda

Egyenlő munkáért egyenlő bért: mit szeretnénk elérni?

Az előző bejegyzésben nagyvonalakban bemutattam az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetének a nemek közötti fizetésbeli különbségek megszüntetéséért indított kampányát. Most szeretném a kampányunk három fő célkitűzését egy kicsit részletesebben bemutatni.

1. célkitűzés: A bérolló csökkentését ellenőrző rendszer felállítása, amely felügyelné, hogy a fizetéskülönbségek átlagos mértéke minden tagállamban és valamennyi korcsoportban évi két százalékkal csökkenjen

Annak érdekében, hogy az évi két százalékos csökkenés megvalósuljon, mindenekelőtt arra van szükség, hogy a tagállamok szigorú diszkrimináció-ellenes szabályokkal gátolják meg, hogy ugyanazért a munkáért egy munkáltató kevesebbet fizessen a női alkalmazottaknak.

A bérolló jelensége ugyanakkor nem csak a fizetéskülönbségekre utal: egyenes következménye a munkaerő-piaci egyenlőtlenségeknek is. Gondoljunk csak arra, hogy az alacsonyabb presztízsű munkaköröket (takarítás, gondozás stb.) jellemzően nők töltik be, miközben a vezetői pozícióban szinte kizárólag férfiakkal találkozhatunk.

Emellett a gyermekgondozás is rendszerint nagyobb terhet ró a nőkre, és nagymértékben akadályozza a munkahelyi előmenetelüket.

Ezen problémák kezelése érdekében olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megtörik a nemi szegregációt és segítik a munka és családi élet összeegyeztetését.

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az egyenlő bérezés elvének érvényesülését nagyban előmozdítja a fizetések átláthatósága is, azaz, ha a munkavállalókat nem pusztán az egyéni megállapodások alapján részesítik fizetésemelésben, hanem mindenki által ismert, objektív kritériumokat is figyelembe vesznek. Ennek egyik eszköze a bértábla lehet.

2. célkitűzés: Az esélyegyenlőségi és diszkriminációellenes előírások átültetésének szigorúbb ellenőrzése és számonkérése

Mint látható, a bérolló kialakulásának okai sokrétűek, így annak felszámolása is összetett feladat. A nyílt diszkrimináció tilalma mellett a tagállamok sok más, “puha” intézkedéssel segíthetik a célkitűzés elérését, azonban fontos a számonkérhetőség, és az, hogy szükség esetén, utolsó lépésként szankciókat lehessen kiszabni a nem teljesítő tagállamokra.

3. célkitűzés: A 2014-ben felálló Európai Bizottságban önálló biztos felügyelje az esélyegyenlőségi szakterületet

Csak ez garantálhatja, hogy az uniós intézmények napirendjén az esélyegyenlőség kiemelt szerephez jusson. Ezt Franciaország közelmúltbeli példája is alátámasztja, ahol Francois Hollande elnök külön nőjogi minisztert nevezett ki, melynek köszönhetően fontos előrelépést sikerült elérni pl. a nők gazdasági függetlenségének biztosításában, vagy a nőket érő erőszak elleni küzdelemben.

A jelenlegi Európai Bizottságban egyébként az esélyegyenlőségi szakterület az állampolgári jogokkal és igazságüggyel foglalkozó biztos portfóliójához tartozik, és gyakran szembesülünk azzal, hogy az esélyegyenlőséget elhanyagolják ebben a struktúrában.

A kampányt figyelemfelhívó tevékenységgel kezdjük, melynek részeként több nemzetközi rendezvényre kerül majd sor. Létre fogunk hozni egy honlapot is, ahol a fejlemények és eredmények bemutatása mellett megoszthatjuk a legjobb tagállami gyakorlatokat is. Ezek átvételében természetesen kiemelten számítunk az ESZP tagpártjaira is. Emellett a jövő évi európai parlamenti választások is sorsdöntőek lesznek a célkitűzéseink teljesítése tekintetében. Fontos, hogy egy olyan Európai Parlament és Európai Bizottság kezdje meg a munkáját 2014-ben, amely elkötelezett a nők helyzetének javításában és a nemek közötti esélyegyenlőség érvényre juttatásában. Itt az idő!

2013. június 25., kedd

Az európai fiatalok többet érdemelnek!

Az Európai Unió 27 tagállama közül 12-ben több mint a fiatalok negyedének nincs munkája: számuk összesen 5,6 millió főre tehető. Vannak olyan országok, ahol a 25 éven aluliak között az állástalanok vannak többségben! Eközben a tagállamok kétharmadában folyamatosan romlik a munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzet.

A helyzet válságos, cselekedni kell!

Ennek szükségességét egyre többen ismerik el: az európai szocialisták két évvel ezelőtt megfogalmazott javaslata alapján 2014-től uniós szintű ifjúsági garanciaprogram indulhat el a tagállamokban, munka- vagy továbbképzési lehetőséget biztosítva a fiatalok számára. Úgy gondoljuk, hogy az ifjúsági garancia hatékony eszköz lehet arra, hogy fiatalok millióit óvja meg a társadalomból való kiszakadástól.

A konzervatívok azonban semmiből sem tanulnak! Az általuk alkalmazott, kizárólag megszorításokban gondolkodó válságkezelés vezetett a napjainkban is tapasztalható társadalmi krízishez. Bár már ők is kezdik belátni, hogy megközelítésük hibás volt, ugyanezek a konzervatívok ugyanazt a hibát készülnek most elkövetni: az Európai Tanács jobboldali többsége mindössze hatmilliárd eurót különített el az ifjúsági garanciaprogramokra. Emellett blokkolják az európai gazdasági növekedés beindítására tett további javaslatainkat is, miközben a bankok megmentésére az elmúlt években 1600 milliárd eurót fordítottak.

Ez elfogadhatatlan, mivel az Európai Unió alapját jelentő társadalmi megállapodás kerül ezzel veszélybe.

Éppen ezért az európai szocialisták a következőkre szólítják fel az Európai Unió tagállamainak vezetőit:
  • A 2013 februárjában elfogadott hat milliárd eurón felül további uniós forrásokat kell biztosítani az ifjúsági garanciaprogramra, hogy annak finanszírozása a 2014-2020-as időszak egészében megoldott legyen.
  • Speciális, munkahelyteremtésre szolgáló kölcsönök révén az Európai Beruházási Bankot is be kell vonni a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség csökkentésébe. Ez ugyanakkor nem helyettesítheti a nemzeti vagy uniós forrásokat, hanem kiegészíti azokat. 
  • Az ifjúsági garanciára szánt forrást minél előbb elérhetővé kell tenni. A forrásoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és a tagállamoknak kellő szabadságot kell biztosítani ahhoz, hogy eldönthessék, milyen projekteket támogatnak belőle.
  • A tagállamoknak minél előbb hozzá kell kezdeniük a nemzeti programjaik végrehajtását, hogy az uniós támogatás minél előbb eljuthasson a célcsoporthoz. Eközben arra is ügyelni kell, hogy a gyorsaság ne menjen a minőség rovására: szigorú minőségi követelményrendszert kell felállítani az ifjúsági garancia keretében biztosított képzési, szakmai gyakorlati vagy munkalehetőségekkel szemben. Biztosítani kell, hogy a garanciaprogramban részvevő fiatalok megfelelő fizetés, munkakörülmények mellett, valamint egészséges és biztonságos környezetben dolgozhassanak.
Emellett fontosnak tartjuk, hogy külön intézkedésekkel segítsük a fiatal nők elhelyezkedését, mivel a statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a fiatal nőknek számottevően kisebb esélyük van az elhelyezkedésre a hasonló korú és képzettségű férfiakhoz képest. 2011-ben az EU 27 tagállamában a 15-29 éves közötti nők 17,5 százalékának se munkája nem volt, se képzésben nem vett részt, míg a férfiak körében ez az arány csak 13,4 százalék volt. Éppen ezért biztosítani kell, hogy a munkaerőpiac egyenlő mértékben álljon nyitva mindkét nem számára. Ehhez a munka és családi élet összeegyezetését segítő intézkedések mellett arra is szükség van, hogy már az oktatásban külön figyelmet fordítsanak a nők képességeinek és készségeinek fejlesztésére.

A program célkitűzései ambiciózusak, de csak ez garantálhatja, hogy valós eredményeket sikerüljön elérnünk. A program sikere révén nemcsak a szegénységtől és a társadalmi kirekesztettségtől menthetjük meg a fiatalokat, de fontos lépést teszünk az európai gazdasági növekedés beindítása felé is.

Az európai szocialisták célja, hogy az uniós állam- és kormányfők mielőbb elkötelezzék magukat az ifjúsági garanciára szánt források növelése mellett.

Most kell cselekednünk! Az óra már ketyeg...

2013. június 24., hétfő

Egyenlő munkáért egyenlő bért: itt az idő!

Az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezete az elmúlt héten Szófiában tartotta éves konferenciáját, ahol egy figyelemfelhívó kampány elindítását jelentettük be, amelynek témája a nők és férfiak közötti fizetésbeli különbségek visszaszorítása. Itt az idő, hogy bezárjuk a bérollót: ugyanazért a munkáért mindenkinek ugyanakkora fizetés jár, függetlenül attól, hogy női vagy férfi munkavállalóról van-e szó.

A most elindított figyelemfelhívó kampányunk nem előzmények nélküli: 2007-ben már folytattunk egy sikeres kampányt hasonló témában. Ennek eredményeként a bérolló jelensége felkerült az uniós intézmények politikai napirendjére: átfogó európai uniós felmérés készült és létrehoztuk az Egyenlő Bérezés Európai Napját, amelyet azóta minden évben azon a napon tartunk, ameddig a nőknek “tovább” kell dolgozniuk, hogy elérjék a férfiak előző évi fizetési szintjét. Ez idén egyébként február 29-re esett, azaz az európai nőknek 59 nap többletmunkát kellett elvégezniük férfi kollégáikhoz képest.

Mindezek mellett azt sem felejthetjük el, hogy az alacsonyabb bér szükségszerűen alacsonyabb nyugdíjakhoz is vezet: jelenleg Európában átlagosan 39 százalékkal marad el a nők nyugdíja a férfiakétól.

Fontos leszögezni, hogy - bár 2007-et követően más témákban is indítottunk kampányt - a bérolló csökkentésére irányuló munkánk azóta is folyamatos, jóllehet kevésbé látványosabb volt. Az uniós szintű, illetve tagállami szakmai szervezetekkel való megbeszélések mellett a politikusokkal való egyeztetéseink során igyekeztünk megszerezni uniós döntéshozatali rendszer támogatását a szükséges intézkedésekhez.

A most indított kampányunk azonban az eddigi munkánkat három új célkitűzéssel egészítettük ki:
  1. Javaslatot teszünk egy olyan, a nemek közötti bérolló csökkentését ellenőrző uniós rendszer felállítására, amely felügyelné, hogy a bérolló mértéke minden korosztályra lebontva évente 2 százalékkal csökkenjen. Ez a rendszer szorosan kapcsolódna az Európa 2020 stratégiához és az uniós szintű gazdasági kormányzás egyéb mechanizmusaihoz. 
  2. Ezen túlmenően szeretnék elérni, hogy szigorúbban ellenőrizzék az esélyegyenlőségi és diszkrimináció ellenes előírások átültetését, és szükség esetén szankciókat lehessen kiszabni a nem teljesítő tagállamokra.
  3. Célunk továbbá, hogy a 2014-ben felálló új Európai Bizottságban külön európai biztos foglalkozzon a nemek közötti esélyegyenlőség szakterületével. 
Szomorú és közismert tény, hogy a nőket a válság és az annak nyomán bevezetett megszorítások aránytalanul nagyobb mértékben sújtották. Félő, hogy a nemek közötti bérszakadék növekedni fog a következő években. Éppen ezért szükségesnek tartjuk, hogy az EU az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítson erre a problémára.

A nők és férfiak egyenlő bérezésének elve már az 1957-ben aláírt Római Szerződésben megjelent, de a jelenlegi, 16,2 százalékos bérolló jól mutatja, hogy még ma sem sikerült azt elérni. Itt az idő, hogy ezen változtassunk!

2013. június 19., szerda

Hogyan készülünk a jövő évi európai választásokra?

Csütörtökön, a plenáris héten, Strasbourgban találkoztam hat amerikai újságíróval, akikkel a 2014-es európai parlamenti választások fontosságáról, és az ezzel járó kihívásokról beszélgettem. A tengerentúli szakemberek meglepően nyitottak voltak. Természetesen fő területem, a nemek közötti egyenlőség ugyancsak szóba került.

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió viszonya mindig is kiemelten fontos volt. Ezt jól érzékelteti az EP Iroda megnyitása Washingtonban, valamint a két partner között készülő szabadkereskedelmi megállapodás. Személy szerint háromszor jártam január óta az Egyesült Államokban, ahol részt vettem Barack Obama beiktatási ceremóniáján is. Az utak a női jogok és a nemek közötti esélyegyenlőség erősítésére irányultak. Az amerikai elnök beiktatásán a PES, későbbi látogatásaimkor pedig a FEPS és az S&D delegációjának tagjaként vettem részt.

Az újságíróknak elmondtam, hogy a különböző politikai- és média-kultúra nem akadály, egyenesen előny, hiszen így tudunk a legtöbbet tanulni, meríteni egymástól. Eztán rátértem fő témánkra, a 2014-es EP-választásokra.

A lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, 2014-ben rendeznek első alkalommal európai parlamenti választásokat. Mit is jelent ez? A lisszaboni szerződés megerősítette az unió demokratikus alapjait: nemcsak az Európai Parlament hatásköreit bővítette, de más intézkedésekkel is növelte az EU demokratikus legitimitását. Az európai polgári kezdeményezés létrehozásával – amelyben jelentéstevő voltam – például lehetővé tette, hogy az uniós polgárok közvetlenül részt vehessenek az uniós döntéshozatalban. A válságból való kilábalás és a fenntartható növekedés előmozdítása érdekében, az Európai Unió várhatóan a jövőben fontos lépéseket fog tenni a gazdasági és politikai unió elmélyítése érdekében.

Azonban Európának először a demokratikus válsággal kell megbirkóznia. Ez alatt azt értem, hogy a nemzeti érdekeket egyre inkább szembeállítják a közös érdekekkel, mialatt az euroszkeptikusok mind több teret nyernek, s míg a közösség marakodik, addig ezek a kis csoportok – mondhatni – dörzsölik a tenyerüket. Nacionalizmussal és populizmussal szerzik a szavazatokat, amelyek nagyon veszélyes fegyverek. Ezt már jól ismerjük: a történelem során számtalan példát láttunk rá.

A jövő évi európai választásokat várhatóan az eddigieknél korábban, 2014. május 22. és 25. között tartják. A korábbi időpontnak köszönhetően, több idő állna az EP rendelkezésére az Európai Bizottság új elnöke 2014. júliusában esedékes megválasztására, és várhatóan a részvétel is magasabb lenne a pünkösdi ünneppel egybeeső június eleji időponthoz képest. A javaslatot az EP 2013. május 21-én fogadta el, azonban még a Tanácsnak is jóvá kell azt hagyni. Magyarországon az EP- és országgyűlési választásokat egy időpontban fogják megtartani. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy minél több állampolgárt sikerüljön bevonni a folyamatba, sokan járuljanak az urnákhoz, s elzavarják a megszorításokkal operáló jobboldali formációkat.

2013 a polgárok európai éve, ám mi, Európai Szocialisták, úgy véljük, minden év róluk kell szóljon! Sokszor elfelejtünk arról beszélni, hogy mennyi mindent is köszönhetünk az uniónak. Gyakran csak a negatív dolgokat akarjuk észrevenni. Fel kell hívni az állampolgárok figyelmét azokra a vívmányokra, amelyek nélkül mindennapjaink nehezebbek lennének. Így talán sikerül bezárni azt a szakadékot, amely miatt alacsony a részvétel az EP-választásokon. Továbbá nem felejthetjük ki a fiatalokat, akik jelenleg – a megszorítások miatt is eldurvult gazdasági válság miatt – szinte a legnehezebb helyzetben vannak. A 18-24 évesek között hatalmas méreteket öltött munkanélküliséggel kezdenünk kell valamit. Erre már vannak kísérletek is, mint az Ifjúsági Garancia, amelyet mi, szociáldemokraták, teljes mellszélességgel támogattunk, s számos szakértő bevonásával  dolgoztunk ki több mint egy éven keresztül. Viszont az előirányzott pénz elsőre kevésnek tűnik. Sokkal nagyobb összegeket kell bevonni a folyamatba, ha hosszú távon akarjuk megoldani a problémát.

Az európai szintű politikai pártok az unión belüli integráció fontos tényezői. Hozzájárulnak az európaiság-tudat kialakításához és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánításához. A pártok működésének átláthatóbbá és láthatóbbá tétele érdekében, az EP egységes jogállást szeretne biztosítani az európai szintű pártok és pártalapítványok számára. A pártok hatékony működését segítő keretek megteremtése azért fontos, mert kiemelt szerepet játszanak a határon átívelő, valóban európai viták elindításában és ösztönzésében, amelyekről az EP-választásokat megelőző kampányoknak is szólniuk kellene. Az európai pártok révén, a polgárok aktívabban kapcsolódhatnának be az uniós ügyekről szóló vitákba.

A lisszaboni szerződés számos ponton megerősítette az Európai Parlament jogköreit, így többek között az Európai Bizottság elnökének személyére is az EP-választások eredményeinek figyelembe vételével kell javaslatot tenni. Új dolog, hogy a Bizottság elnökére – a megfelelő egyeztetések lefolytatását követően – formálisan az Európai Tanács tesz javaslatot, amelyet ezt követően a Parlamentnek kell jóváhagynia.

Az Európai Szocialisták Pártja 2011 novemberében hozott döntést arról, hogy a pártcsaládot alkotó nemzeti pártok közösen hoznak döntést arról, kit jelölnek az Európai Bizottság elnökének. A közös elnökjelöltet egy demokratikus és átlátható folyamat révén választják ki, amelynek során valamennyi tagpárt szavaz a jelöltekről. A demokratikus és átlátható kiválasztás természetesen a tagpártokkal szemben is követelmény – saját szavazásaik lebonyolítása során. Az előzetes tervek szerint, a jelöltállításra október 31-ig lesz lehetőség, majd ezt követően, a tagpártoknak decemberben és januárban kell lebonyolítani a belső szavazásokat.

A bizottsági elnökjelölt demokratikus és átlátható kiválasztásával az ESZP célja az EP-választások európai jellegének hangsúlyozása, az unió demokratikus legitimációjának megerősítése és a polgárok EU-hoz történő közelebb hozása. Emellett szeretnék elkerülni a 2009-es európai választáson történtek megismétlődését is, amikor az Európai Szocialistáknak a Bizottság élére nem volt jelöltjük a néppárti José Manuel Barrosóval szemben, és így az európai baloldal nem volt kellően látható a választási kampány során.

Az európai szocialisták kezdeményezését később a többi európai párt is magáévá tette: 2012. novemberben az EP állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólította az európai politikai pártokat, hogy nevezzék meg jelöltjüket a Bizottság elnöki posztjára. Az állásfoglalás sürgette továbbá, hogy az új Európai Bizottság lehető legtöbb tagja az EP-képviselők közül kerüljön ki, illetve, hogy – a nemek közötti egyensúly érdekében – minden tagállam egy női és egy férfi biztosjelöltet is állítson.

Németország Szociáldemokrata Pártjának (SPD) elnöke, Sigmar Gabriel május végén jelentette be az ESZP miniszterelnöki találkozóján, hogy az EP jelenlegi elnökét, az európai baloldali pártok közös jelöltjének az Európai Bizottság élére Martin Schulzot javasolják, aki a baloldal karizmatikus figurája. Bár már több párt kifejezte támogatását az EP jelenlegi elnöke mellett, mindez természetesen még nem tekinthető hivatalos döntésnek: az elnökjelöltet átlátható és demokratikus folyamat során fogják megválasztani az ESZP tagpártjai.

A nemek közötti egyenlőséget a választások során is kiemelten fontos ügyként kezeljük. Az ESZP Nőszervezetének elnökeként, büszkén mondhatom, hogy mi, az ESZP, a nők pártja vagyunk, s minél több területen szeretnénk elérni áttöréseket a női jogok és az esélyegyenlőség kérdésében. Van még bőven tennivalónk az ügyben. A nőkre nagy szükségünk van a választásokon, s szeretném, ha nem csak szavazóként, de jelöltként is minél több nőtársam szerephez jutna!

2013. június 9., vasárnap

Európa–India: Együtt a nők jogaiért

Visszatekintés az elmúlt hét fontosabb eseményeire

Szerda délután a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) indiai delegációjának tagjaival találkoztam Brüsszelben, az Európai Szocialisták Pártja központjában. Elmondhatom, hogy hosszú évek óta kiváló a kapcsolat brüsszeli, washingtoni és budapesti FES irodákkal. Az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetét képviselve, áttekintést adtam az uniós esélyegyenlőségi kezdeményezésekről, a tárgyalás alatt álló javaslatokról, s végül az Európai Unió és India közötti kapcsolatok fejleményeit is áttekintettük.

A delegáció olyan indiai, esélyegyenlőséggel foglalkozó szakemberekből állt, akik részt vesznek a FES „EU-szakpolitikák a nők szerepének erősítéséért és a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítéséért” elnevezésű nemzetközi párbeszéd-programjában. Ennek részeként, az indiai szakemberek megismerhették az uniós döntéshozatali rendszert – különös tekintettel az esélyegyenlőségre.

A találkozó remek lehetőséget kínált arra, hogy megoszthassuk egymással tapasztalatainkat, valamint az Európai Unióban és Indiában jellemző kihívásokat. Az ESZP idén húsz éves nőszervezetének kampányai és további tevékenységei hasznos tapasztalatul szolgálhatnak indiai kollégáinknak is. A nemek közötti egyenlőség az élet számos területén – köztük a politikában is – kiemelt szerepet kap kampányaink során. Végső célunk, hogy elérjük az 50-50 százalékos arányt. Mindezek mellett, a nők és a férfiak közötti bérolló bezárása, a szegénység elleni harc és a szociális igazságosság azok a fő területek, ahol sikerült már számos sikert elérnünk, de még nagyon sok harcot kell megvívnunk.

Az eszmecsere során bemutattam nőszervezetünk példaértékűnek számító kezdeményezéseit. Ilyen volt például „Az én testem, az én jogaim" elnevezésű kampány is, amely a nők, főleg az édesanyák jogaiért állt ki.  A nők egyenlő élvezzenek jogokat, függetlenül attól, melyik részén élnek a világnak!

A nők elleni erőszak is fontos pontja volt a beszélgetésnek. Számos országban – sajnos Magyarországon is – egyre gyakoribbak azok a felháborító, brutális történetek, amelyek elszenvedői többnyire nők. Emlékezzünk csak vissza: nem is olyan régen a már függetlenként ténykedő, volt fideszes Balogh József országgyűlési képviselő súlyosan bántalmazta élettársát. A Magyar Szocialista Párt nevében fel is szólítottuk a közéletből való távozásra, ám erre nem volt hajlandó. Pontosan ezek a tragikus történetek azok, amelyek ellen fel kívánunk lépni. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezek a bűncselekmények ne történhessenek meg, az elkövetők pedig elnyerjék méltó büntetésüket. Indiában a szexuális erőszak igen komoly problémát jelent, s az illetékes szervek nem találják a megfelelő eszközöket ezek megfékezésére, ami az egyik legégetőbb kérdés, s amit mihamarabb meg kell oldani az indiaiaknak is!

Az Európai Unió és India közötti kapcsolatot tekintve, elmondhatjuk, hogy a felek jelentős kereskedelmi partnerei egymásnak, s az új EU-India szabadkereskedelmi megegyezés ezen még inkább lendíthet. A gazdasági dimenzión túl, alapvető értékeink is sokban egyeznek, hiszen erős a demokráciában és az emberi jogokban való hitünk, amely a szolidaritáson alapul. Közös célunk, hogy a terrorizmust visszaszorítsuk, az erőszakos szervezeteket támogató országok ellen közösen fellépjünk.

Szomorú esemény árnyékolta be hetünket. Francia szociáldemokrata barátunkat, Pierre Mauroy-t veszítettük el. A francia és európai szociáldemokrácia egyik legkiemelkedőbb alakja volt, aki korábban Franciaország miniszterelnökeként, a Szocialista Internacionálé elnökeként, Lille polgármestereként, valamint a Jean Jaurès Alapítvány elnökeként, fáradhatatlanul kűzdött az egyenlőbb és igazságosabb társadalomért, valamint a progresszív értékekért. A Francois Mitterand elnöksége alatt általa vezetett francia kormány számos, kulcsfontosságú társadalmi reformot vitt végbe. Így például az ő nevéhez fűződik a halálbüntetés eltörlése Franciaországban.

Mi, magyarok, különösen sokat köszönhetünk Pierre Mauroy-nak, aki elkötelezetten támogatta a magyarországi progresszív törekvéseket. Részt vett a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása érdekében elindított „sárga sálas” mozgalmunkban, az utóbbi években pedig a Jean Jaurès Alapítványon keresztül segítette a magyar aktivisták képzését.

Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt családjának és barátainak. Emlékét megőrizzük, az általa megtestesített progresszív értékeket pedig mi védelmezzük tovább.

2013. június 6., csütörtök

Fiatalok nélkül nincs aktív demokrácia

Veszélyt jelent-e a demokráciára, ha a fiatalok elfordulnak a politikától? Brüsszelben az Európai Ifjúsági Fórum és az Euranet Plus európai rádióhálózat erről a témáról szervezett rádióvitát, amelyen valamennyi nagy európai párt képviselője, valamint Andor László, a foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős európai biztos barátom is részt vett. Az Európai Szocialisták Pártját én képviseltem.

A fiatalok részvételi aránya a legutóbbi európai választáson igen alacsony volt: a teljes népesség 43 százalékos részvételi arányával szemben, a 18-24 éves korosztálynak mindössze 29 százaléka élt választójogával. Meggyőződésem, hogy a fiatalok életére egyre nagyobb hatással vannak az uniós szinten hozott határozatok. Ezért a döntéshozatalba való bevonásuk kulcsfontosságú, hiszen ők a jelen, nem csak a jövő nemzedéke. A fiatalabb korosztálynak is éreznie kell, hogy döntéseinek súlya van, és azokért felelősséggel tartozik. Mi, európai szocialisták, hiszünk az aktív demokráciában, ahol a választópolgárok részesei a döntések meghozatalának. Kiváló példa erre az európai szocialisták által javasolt ifjúsági garanciaprogram, amelynek kidolgozása során, az ESZP ifjúsági szervezetével, a téma legkiválóbb szakembereivel és civil ifjúsági szervezetekkel, korosztályukat jól ismerő fiatalokkal működtünk együtt. 2013 az EU állampolgárainak éve, de itt tenném hozzá, hogy minden év róluk kell, hogy szóljon, s ebben kiemelt figyelmet kell szánnunk a fiataloknak. Álljunk ki közösen az európai értékek mellett! „A Te jövőd a Mi jövőnk!” – ez legyen a közös mottó!

Az Európa-szerte megfigyelhető, megszorításokra alapuló jobboldali politika megbukott, s kiábrándította az embereket. Sajnos hazánkban az átlagosnál is elszomorítóbb a helyzet, hiszen Orbán Viktor és kormánya folyamatosan aláássa a demokráciát. A félelemre épít, miközben gátlástalanul kizsákmányolja és becsapja magyar népet, hogy saját klientúrája zsebét tömje tele; „trafikolnak”. Ebből az apátiából szeretnék az európai szocialisták felrázni az embereket, s egy szabadságon, egyenlőségen, és nem utolsó sorban munkahelyteremtő gazdasági intézkedéseken alapuló demokráciát kívánnak építeni, ahol a bérből, munkából élők tisztességesen meg tudnak élni. A fejlődés, munkahelyek teremtése elengedhetetlen, hiszen ma Európában a fiatalokat érinti leginkább a munkanélküliség. Több mint 5,6 milliónyian vannak jelenleg.

Magyarországon jelenleg a szakmát, diplomát szerző fiatalok 30 százaléka munkanélküli. Ebből következően, a fiatalok esetében különösen nagy az elszegényedés veszélye. Sajnálatos tény, hogy a legtöbbje akaratán kívül kerül ebbe a helyzetbe. A legáltalánosabb tényező, hogy számos fiatal szakképzetlenül, iskolai tanulmányait félbehagyva kerül ki az iskolából, így a munkaerő-piaci lehetőségei rendkívül lecsökkennek. Erre persze a Fidesz-kormány kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája is rátesz. Sorra vonulnak ki a külföldi vállalatok, a magyar vállalkozások pedig tönkremennek. Így a kormány gyakorlatilag 500 ezer honfitársunkat üldözte el az országból. Azokat, akik a munka reményében külföldre vándoroltak. Az MSZP világos programot alkotott a fent említett problémák kezelésére. Esélyegyenlőség, bővülő foglalkoztatás és intelligens társadalom a jelszavai ennek a vitairatnak, amely letölthető a párt honlapjáról is.

Ha a fiatalok hátat fordítanak a politikának, az az unió hitelességét, és végső soron az európai integráció eddigi eredményeit is veszélybe sodorja. Éppen ezért, az a véleményem, hogy gátat kell szabnunk – a gyakran szélsőséges – euroszkeptikus pártok térnyerésének, és meg kell erősíteni az európai intézményekbe és az uniós együttműködésbe vetett bizalmat. Ehhez a társadalmi igazságot és az egyenlőséget kell az európai projekt középpontjába állítani, valamint a választásokon olyan jelölteket indítani, akik a társadalom valós összetételét tükrözik. Ezen a programon dolgozik az Európai Szocialisták Pártja is. Az Európai Szocialisták Pártja megértette az üzenetet, s ezért megduplázza fiatal, 40 év alatti képviselőjelöltjei számát a jövő évi választáson, és az újonnan felállított Progresszív Akadémia révén, további szellemi támogatást nyújt a fiatal jelölteknek.

A rádióvita után az elnoksegtudositoi.eu szerkesztői is készítettek velem egy videó-interjút, amelyet az alábbi linken lehet megtekinteni: